Forward Proxy - Công cụ chuyển đổi định dạng và chia sẻ proxy