Proxy dân cư là một loại proxy tạo từ mạng gia đình, hay nói cách khác sử dụng mạng internet cho gia đình để tạo hàng nghìn proxy với địa chỉ của nhà mạng cung cấp.